RODO - Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO") z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), niniejszym uprzejmie informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku przy ul. Rynek 11,  44-180 Toszek jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Dane kontaktowe: e-mail: sekretariat@ops.toszek.pl,
tel: 32 332 67 02.

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych - funkcję tę pełni Pan Grzegorz Szajerka, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw drogą mailową (e-mail: grzegorz.szajerka@gptogatus.pl) lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są i będą w celu wydawania decyzji administracyjnych wnioskodawcom Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku oraz realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Odbiorcy danych.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt III, odbiorcami Pana / Pani danych będą podmioty,
z którymi współpracuje Administrator:

- Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Weissensteiner z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 7, 44-180 Gliwice

- Inspektor Ochrony Danych – Pan Grzegorz Szajerka.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym organom.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub organizacji międzynarodowych

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

 1. Przysługujące prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (vide: art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub  niekompletne (vide: art. 16 RODO),
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są wymogiem ustawowym wynikającym z art. 30 i 31 ustawy z dnia 19 lipca 2009 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Niepodanie w/w danych będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 2. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.