RODO - Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

1.  Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą Toszku, ul. Rynek 11,  jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku jest Pani Agnieszka Kwaśnik, kontakt: iod@valven.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania decyzji administracyjnych wnioskodawcom OPS Toszek oraz realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

 osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

8.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku, jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.

12. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.