Czyste powietrze

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE – WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Uwaga: Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczeń.

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września,  nie będzie możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie możliwości wydania zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r.:

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/03/Komunikat-Narodowego-Funduszu-Ochrony-Srodowiska-i-Gospodarki-Wodnej-dla-gmin-w-sprawie-corocznej-przerwy-w-wydawaniu-zaswiadczenia-o-dochodach-dla-osob-fizycznych.pdf

Jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

 • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

Jeżeli ubiegasz się o podwyższone dofinansowanie konieczne jest dołączenie zaświadczenia, które potwierdzi wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego.
Zaświadczenia dla osób mających miejsce zamieszkania w gminie Toszek wydawane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku, ul. Rynek 11, 44 -180 Toszek.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego do pobrania na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

Procedura postępowania o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego.

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2020. Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także przychodzie z działalności gospodarczej osób, które rozliczały się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętego dochodu (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny):

 1. Oświadczenie o dochodach członków gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2020, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)
 2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2020 (oświadczenie stanowi integralną część wniosku)

Szczegółowych informacji udziela:

 • w sprawie wydania zaświadczenia  - Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku pod nr tel. 32 332 67 02 oraz adresem e-mail: sekretariat@ops.toszek.pl
 • w sprawie warunków skorzystania z dofinansowania oraz wypełnienia wniosku – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  pod nr tel. 32 60 32 252 oraz adresem e-mail: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

ZAŁĄCZNIKI

 • Wniosek do pobrania
  Utworzono: 24.01.2022, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Czyste powietrze