Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
 • Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
  1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3) kocioł olejowy
  – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

 • Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 • Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:
  1) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
  2) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

 • Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
  1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

 • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek

 • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

OD DNIA 22.09.2022R. BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH!

Zapraszamy do punktu (ul. Zamkowa 3 - salka parafialna, i piętro) gdzie będzie można pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek oraz uzyskać wszelkie informacje. Wzory wniosków będą dostępne również w Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej www.ops.toszek.pl w zakładce "dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła" - WNIOSEK

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 roku.

GODZINY OTWARCIA PUNKTU:
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA: 10:00 - 14:00
CZWARTEK: 14:00 - 17:00

PIĄTEK: 10:00 - 14:00