Pomoc osobom niepełnosprawnym

W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc, zarówno w zakresie ustawy o pomocy społecznej jak i w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wydanego przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, Powiatowy lub Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeczenia:
o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 rok życia;
o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności:
znaczny,
umiarkowany,
lekki.

Orzeczenia mają charakter okresowy lub trwały.

Uzyskanie stopnia niepełnosprawności pozwala korzystać z wielu form pomocy i uprawnień, takich jak np.:
odpowiednie zatrudnienie;
szkolenia;
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne;
korzystanie z rehabilitacji;
korzystanie z usług opiekuńczych i terapeutycznych;
uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego;
uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej.


W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności, należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który znajduje się w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 20.

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym w zakresie ustawy o pomocy społecznej.

Usługi opiekuńcze:

Komu przysługują usługi opiekuńcze ?
Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
Usługi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić.

Na czym polegają usługi opiekuńcze?

Usługi opiekuńcze polegają na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych zwłaszcza:
opiece higienicznej,
pielęgnacji,
pomocy w wypełnianiu codziennych zajęć,
w miarę możliwości zapewnieniu kontaktów z rodziną i otoczeniem.

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.
 Pracownik socjalny na podstawie stanu zdrowia chorego oraz jego sytuacji rodzinnej ustala zakres usług opiekuńczych, okres ich trwania oraz miejsce świadczenia.
Pomoc w formie usług opiekuńczych jest odpłatna, a wysokość odpłatności jest uzależniona od sytuacji materialnej osoby korzystającej z pomocy, od miejsca zamieszkania oraz od rodzaju i miejsca świadczenia usług.

Domy Pomocy Społecznej:

Dom pomocy społecznej jest placówką, która świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Kierowanie do domu pomocy społecznej:
osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do właściwego ze względu na rejon zamieszkania pracownika socjalnego;
pracownik socjalny na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz zbiera niezbędną do tego celu pozostałą dokumentację tzn: badania lekarskie,
wniosek lekarza w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej,
oświadczenie osoby zainteresowanej o wyrażeniu zgody na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
aktualne zaświadczenie o dochodach.

W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej należy przedstawić postanowienie sądu o zezwoleniu opiekunowi prawnemu na umieszczenie danej osoby w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej:

Do wnoszenia odpłatności za pobyt w DPS obowiązani są:
mieszkaniec DPS – nie więcej niż 70% swojego dochodu;
małżonek, zstępni przed wstępnymi - jeżeli małżonek nie żyje, do ponoszenia opłat zobowiązane są dzieci;
gmina.

Zasiłek stały.

Komu przysługuje zasiłek stały ?
osobie pełnoletniej samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego (542 zł) wskazanego w ustawie o pomocy społecznej;
osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego (mniejszy lub równy 456 zł);

Wysokość zasiłku stałego stanowi:
w przypadku osób samotnych - różnicę pomiędzy kwotą 542 zł tj. kryterium na osobę samotnie gospodarującą, a posiadanym dochodem;
w przypadku osób w rodzinie - różnicę pomiędzy kwotą 456 zł na osobę w rodzinie, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie;
Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 529 zł miesięcznie oraz nie może być niższa niż 30 zł.

Pomoc świadczona osobom niepełnosprawnym w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zasiłek pielęgnacyjny.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny ?
niepełnosprawnemu dziecku;
osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstałą do ukończenia 21 lat;
osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego:
wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie;
zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od dochodów rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne:
matce albo ojcu;
osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
opiekunowi faktycznemu dziecka;
osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.

Jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą:
legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego:
wysokość świadczenia wynosi 520 zł miesięcznie;
świadczenie pielęgnacyjne nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Dokładne informacje na temat warunków przyznawania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego znajdują się w zakładce Świadczenia Rodzinne.

Aktualne działania na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie gliwickim realizowane są przez następujące instytucje:
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach;
Społeczna Powiatowa Rada do Spraw osób Niepełnosprawnych;
Zakłady Pracy Chronionej;
Warsztaty Terapii Zajęciowej;
placówki oświatowe;
Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne;
Ośrodki Pomocy Społecznej;
Domy Pomocy Społecznej;
Ośrodek M.B. Uzdrowienie Chorych w Knurowie Środowiskowy Dom Samopomocy;
Stacja Opieki „Caritas” Diecezji Gliwickiej;
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
Placówki i zakłady opieki zdrowotnej;
Organizacje pozarządowe;
Placówki i zakłady opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
-ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
-ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.