Pomoc osobom bezrobotnym

~~Jednym z głównych zjawisk rodzącym zapotrzebowanie na korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej jest długotrwałe bezrobocie, stanowiące istotny czynnik ryzyka wykluczenia społecznego.

Formy pomocy osobom bezrobotnym realizowane przez OPS:

świadczenia w formie pieniężnej, tzn:
zasiłek okresowy;
zasiłek celowy;

świadczenia w formie niepieniężnej, tzn.:
praca socjalna, prowadzona również w oparciu o kontrakt socjalny, który ma na celu zmotywować osobę korzystającą ze świadczeń z pomocy społecznej do podjęcia aktywności zawodowej oraz utrzymania pracy;
poradnictwo w zakresie udzielania informacji o pomocy świadczonej przez właściwe instytucje państwowe i samorządowe;
pomoc rzeczowa.

Prace społecznie użyteczne.

Jedną z form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na terenie gminy Toszek są realizowane przez Ośrodek na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice, reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach a gminą Toszek, prace społecznie użytecznie.
Dzięki pracom społecznie użytecznym osoby, które do tej pory borykały się z problemem ubóstwa i bezrobocia, mają szansę na wykorzystanie swoich możliwości i uprawnień w celu wypracowania własnych dochodów oraz na przywrócenie do życia zawodowego, co przeciwdziała dalszej izolacji społecznej.

Kto może brać udział w pracach społecznie użytecznych ?

Skierowane są one do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tej formie w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

 Osoba uprawniona, wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej, a tym samym ma prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.
Prace społecznie użyteczne wykonuje na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze 10 godzin tygodniowo (maksymalnie 40 godzin miesięcznie).


Nasz Ośrodek w oparciu o zawarte porozumienia w zakresie realizacji zadań na rzecz osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP oraz korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, a także realizacji wymogu art. 50 ust. 3 Ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udostępnia w swojej siedzibie aktualne oferty pracy z powiatu gliwickiego.

Podstawa prawna:

-ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)
-ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. nr 122 poz. 1143 z późniejszymi zmianami)
-ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tekst jednolity
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U.Nr 155, poz.921)