Projekty Unijne

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska Oraz Unia Europejska EFS

Celem głównym projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od świadczenia pracy socjalnej oraz usług socjalnych OPS w Toszku. Realizowane zmiany będą odbywać się w oparciu o "Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej".
Zmiana struktury funkcjonowania ośrodka ma na celu:
1. wprowadzenie bezstronnego trybu udzielania wsparcia finansowego (oddzielenie zadań od pracownika realizującego pracę socjalną)
2. poprawienie jakości i zwiększenie ilości realizowanej pracy socjalnej z klientami OPS w ich środowisku a także ich najbliższym otoczeniu osobowym i instytucjonalnym (docelowo - usamodzielnienie klienta)
3. zmotywowania pracowników OPS do zwiększania kwalifikacji zawodowych oraz profesjonalizacji wsparcia adresowanego do klientów W/w cele zostaną wdrożone poprzez:
1. zmianę struktury ośrodka
2. zmianę modelu pracy kadry
3. zwiększanie kwalifikacji pracowników OPS
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER, dzięki czemu OPS lepiej będzie wykorzystywał potencjał pracy socjalnej i instrumenty aktywnej integracji.
Projekt realizuje również zapisy Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2013-2020 - cel: 3.1. Wysoki poziom bezpieczeństwa zdrowotnego, społecznego i publicznego a także zapisy Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 - Cel strategiczny 1: Tworzenie warunków do powstawania i właściwego funkcjonowania rodziny, zapewniającej prawidłowy rozwój i opiekę wszystkim jej członkom, zwłaszcza osobom zależnym.
Wzmocnienie polityki prorodzinnej będzie również następowało poprzez poprawę funkcjonowania w środowisku lokalnym osób i rodzin objętych pogłębioną pracą socjalną. Zakres i częstotliwość oddziaływań będzie indywidualnie dostosowywana.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską Nr: WND-POKL.02.05.00-IP.03-00-019/18 organizuję dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  szkolenie pt. „Konstruowanie indywidualnych planów pracy, pomoc w wychodzeniu z trudnych sytuacji życiowych”.

Termin szkolenia: 01.09.2020 r. – 02.09.2020 r.

Miejsce szkolenia: Zamek w Toszku ul. Zamkowa 10

Godziny udzielania wsparcia 9:00 – 15:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską Nr: WND-POKL.02.05.00-IP.03-00-019/18 organizuję dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  szkolenie pt. „Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych, motywacyjnych osób niepełnosprawnych”.

Termin szkolenia: 10.09.2020 r. – 11.09.2020 r.

Miejsce szkolenia: Zamek w Toszku ul. Zamkowa 10

Godziny udzielania wsparcia 7:00 – 13:00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską Nr: WND-POKL.02.05.00-IP.03-00-019/18 organizuję dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  szkolenie pt. „Szkolenie dotyczące równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacja”.

Termin szkolenia: 24.09.2020 r. – 25.09.2020 r.

Miejsce szkolenia: Zamek w Toszku ul. Zamkowa 10

Godziny udzielania wsparcia 7:00 – 13:00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską Nr: WND-POKL.02.05.00-IP.03-00-019/18 organizuję dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  szkolenie pt. „Praca z rodziną wieloproblemową, poznanie nowych metod i narzędzi pracy, ze szczególną troską o dobro dziecka”.

Termin szkolenia: 28.09.2020 r. – 29.09.2020 r.

Miejsce szkolenia: Zamek w Toszku ul. Zamkowa 10

Godziny udzielania wsparcia 9:00 – 15:00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską Nr: WND-POKL.02.05.00-IP.03-00-019/18 organizuję dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  szkolenie pt. „Prowadzenia grupy wsparcia”.

Termin szkolenia: 05.10.2020 r. – 06.10.2020 r.

Miejsce szkolenia: Zamek w Toszku ul. Zamkowa 10

Godziny udzielania wsparcia 9:00 – 15:00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską Nr: WND-POKL.02.05.00-IP.03-00-019/18 organizuję dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  szkolenie pt. „Praca z rodziną w kryzysie rozpadu związku”.

Termin szkolenia: 09.11.2020 r. – 10.11.2020 r.

Miejsce szkolenia: Zamek w Toszku ul. Zamkowa 10

Godziny udzielania wsparcia 9:00 – 15:00

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską Nr: WND-POKL.02.05.00-IP.03-00-019/18 organizuję dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej superwizję  indywidualne lub grupowe w dniach:

 

Termin superwizji: 03.09.2020 r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Godziny udzielania wsparcia 7:00 – 17:00

 

Termin superwizji: 04.09.2020 r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Godziny udzielania wsparcia 7:00 – 13:00

 

Termin superwizji: 09.10.2020 r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Godziny udzielania wsparcia 7:00 – 13:00

 

Termin superwizji: 26.10.2020 r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Godziny udzielania wsparcia 7:00 – 15:00

 

Termin superwizji: 03.11.2020 r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Godziny udzielania wsparcia 7:00 – 15:00

 

Termin superwizji: 05.11.2020 r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Godziny udzielania wsparcia 7:00 – 17:00

 

Termin superwizji: 12.11.2020 r.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

Godziny udzielania wsparcia 7:00 – 17:00

Logo Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska Oraz Unia Europejska EFS