PROGRAM ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023

Program „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku realizuje zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod tytułem "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym. Całkowita wartość zadania wynosi 63 158,40 zł, wartość dofinansowania wynosi 63 158,40 zł.

 

Głównym celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Z Programu skorzystać mogą:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją,

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo posiadających orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy.

Odbiorcami programu są mieszkańcy gminy Toszek.

Uczestnicy Programu za świadczone usługi asystenta nie ponoszą odpłatności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w:

- wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. praca, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia, urzędy itp.),

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

- załatwianiu spraw urzędowych,
- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej,
- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki itp.).

Druki do pobrania znajdują się w poniższych linkach. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 332 67 02. 

ZAŁĄCZNIKI

 • Załącznik nr 12
  Utworzono: 16.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

 • Załącznik nr 8
  Utworzono: 16.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu

 • Załącznik nr 7
  Utworzono: 16.02.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Karta zgłoszenia do Programu AOON