Dodatek gazowy

DODATEK GAZOWY (REFUNDACJA PODATKU VAT) - NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Informujemy, że osoby, które ogrzewają dom urządzeniem grzewczym zasilanym paliwami gazowymi, mogą otrzymać tzw. dodatek gazowy, polegający na  zwrocie podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.

 • Komu przysługuje:
  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe;
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB;
  • przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł (dla gospodarstwa jednoosobowego) lub kwoty 1500 zł na osobę (dla gospodarstwa wieloosobowego);
  • W przypadku wniosków złożonych do 31 lipca br. obowiązuje dochód z roku 2021, natomiast w przypadku wniosków złożonych po raz pierwszy od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. - dochód z roku 2022.
 • O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne jest dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty;
 • Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku;
 • Wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT
 • Wnioski można składać nie później niż do dnia 29 lutego 2024 lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
 • Informację o przyznaniu refundacji podatku VAT będą przesyłane na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, istnieje możliwość osobistego odebrania informacji w OPS w Toszku)

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW

OD DNIA 01.02.2023 R. BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU GAZOWEGO

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIENIE WNIOSKU, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE "WNIOSEK"

Zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku gdzie można pobrać, wypenić oraz złożyć wniosek, a także uzyskać wszelkie informacje. Wzory wniosku są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej, Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej www.ops.toszek.pl w zakładce "dodatek gazowy - refundacja podatku VAT  - WNIOSEK"

Wniosek można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP - opatrując kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOSZKU W GODZINACH:
Poniedziałek - środa: 8:00 - 14:00
Czwartek: 8:00 - 17:00
Piątek: 8:00 - 12:00

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Jak należy rozumieć „odbiorcę paliw gazowych”? Czy jest to tylko osoba, na którą została wystawiona faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne? Czy może być to też osoba, która otrzymała fakturę wystawioną na kogoś innego, jednak fizycznie to ona dokonała zapłaty w ramach np. wynajmu domu?
Odbiorca paliw gazowych to osoba, która jest wpisana w fakturze VAT i ma zawartą umowę na dostawę paliw gazowych (sprzedaży, kompleksową, rezerwową). Osoba, która opłaciła fakturę VAT i nie jest wskazana w tej fakturze jako odbiorca paliw gazowych nie może skutecznie złożyć wniosku o refundację podatku VAT.

2. Czy refundacja przysługuje osobom zamieszkującym w budynkach wielolokalowych, jeśli nie mają faktury imiennej, a opłaty za gaz nalicza spółdzielnia?
Refundacja podatku VAT nie przysługuje osobom zamieszkującym w budynkach wielolokalowych, jeśli nie są stroną umowy z  sprzedawcą paliw gazowych.

3. W przypadku osób, które otrzymują „faktury za gaz” tzw. prognozowane, czyli rozliczają je w oparciu o wyliczone przez przedsiębiorstwo zużycie paliwa, które dopiero faktycznie końcem roku jest rozliczone prawidłowo w postaci dopłaty (zużycie większe niż naliczone) lub nadpłaty (zużycie mniejsze niż naliczone) organ ma wyliczać refundację VAT w oparciu o fakturę prognozowana?
Organ rozpatrujący wniosek rozlicza go w oparciu o faktury rozliczeniowe. Faktury prognozowane nie stanowią podstawy do złożenia wniosku i jego pozytywnego załatwienia.

4. Co w przypadku gdy o refundację VAT wystąpią osoby, które otrzymały wcześniej dodatek węglowy (w przypadku osób, które mają więcej niż jedno źródło ciepła zgłoszone do CEEB)? Przykładowo we wrześniu 2022 r. osoba deklarowała, że głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe a od stycznia 2023 r. głównym źródłem ogrzewania będzie kocioł gazowy. Czy takim osobom będzie przysługuje refundacja?
Tak, refundacja podatku VAT będzie przysługiwała jeśli odbiorca od stycznia 2023 r. jako główne źródło ogrzewania zadeklarował kocioł gazowy i faktycznie go użytkuje, dowodem na to będą faktury VAT za dostarczone paliwo gazowe.

5. Jak naliczyć kwotę refundacji, jeśli faktura obejmuje okres czasu wykraczający poza rok kalendarzowy 2023 (przykładowo: faktura za okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., lub od 1 października 2023 r. do 1 marca 2024 r.)?
Jeżeli faktura dokumentująca dostarczenie paliw gazowych załączona do wniosku obejmuje okres wykraczający poza rok kalendarzowy 2023, należy wskazać ilość paliw gazowych jaka została dostarczona do odbiorcy paliw gazowych, proporcjonalnie do ilości dni w 2023 r., które obejmuje faktura. Służy do tego załącznik nr 2 do wniosku.

6. Czy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalanego na potrzeby „dodatku gazowego”, należy wyliczać tak jak do zaświadczeń wydawanych w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz dodatku osłonowego?
Tak, do ustalenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta prawa do refundacji podatku VAT, o którym mowa w art. 18 ustawy z 15 grudnia, stosuje się odpowiednio art. 411 ust. 10k-10o oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556).

7. Czy refundacja podatku VAT będzie przysługiwać najemcy lokalu, w sytuacji gdy faktura wystawiona jest na właściciela lokalu, potwierdzając dostarczenie paliwa do lokalu, ale nie do tego odbiorcy?
Refundacja podatku VAT nie będzie przysługiwać najemcy lokalu, w sytuacji gdy faktura wystawiona jest na właściciela lokalu. W takiej sytuacji to właściciel jest stroną umowy na dostawę paliw gazowych i odbiorcą faktury VAT.

8. Czy refundacja przysługuje jedynie za VAT za dostarczone paliwa gazowe, czy również za VAT za pozostałe pozycje na fakturze (opłaty dystrybucyjna, opłata abonamentowa)?
Wszystkie pozycje (części składowe) zamieszczone na fakturze VAT objęte są refundacją podatku VAT.