Nowa jakość pomocy społecznej

 

Zestawienie planowanych szkoleń przeprowadzonych w ramach projektu "Nowa jakość pomocy społecznej"

Lp. Rodzaj szkolenia Data planowanego szkolenia
1 Zmiany w organizacji pomocy społecznej wynikające z projektu ustawy o pomocy społecznej - szkolenie czerwiec 2019
2 Szkolenie dotyczące zasad równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji wrzesień 2019
3 Aktualne wytyczne prawne w zakresie przyznawania świadczeń na postawie decyzji administracyjnych - szkolenie lipiec 2019
4 Szkolenie w zakresie procedur KPA sierpień 2019
5 Szkolenie z obsługi dziedzinowych programów komputerowych lipiec 2019
6 Pierwsza pomoc przedmedyczna - szkolenie sierpień 2019
7 Praca metodą kontraktu socjalnego - szkolenie wrzesień 2019
8 Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach - szkolenie wrzesień 2019
9 Studium przeciwdziałalnia przemocy w rodzinie - szkolenie paździenik 2019
10 Praca z oporem - szkolenie paździenik 2019
11 Praca z osobą po doświadczeniu traumy - szkolenie paździenik 2019
12 Konstruowanie indywidualnych planów pracy, pomocy w wychodzeniu w trudnych sytuacji życiowych - szkolenie paździenik 2019
13 Kształtowanie umiejętności życiowych, społecznych, motywacyjnych osób niepełnosprawnych - szkolenie listopad 2019
14 Wypalenie zawodowe etiologia, skutki, metody przeciwdziałania - szkolenie listopad 2019
15 Praca z rodziną w kryzysie rozpadu związku - szkolenie grudzień 2019
16 Interwencja w pomocy społecznej - szkolenie grudzień 2019
17 Prowadzenie grup wsparcia - szkolenie styczeń 2020
18 Wywiad motywujący - warsztat rozwijania skutecznej rozmowy z osoba nadużywająca alkoholu i/ lub substancji psychoaktywnych - szkolenie styczeń 2020
19 Praca z osobą z otępieniem starczym oraz jej rodziną - szkolenie luty 2020
20 Praca z wymagającym klientem, z uwzględnieniem zasad dotyczących zachowania bezpieczeństwa - szkolenie luty 2020
21 Praca z rodziną wieloproblemową, poznanie nowych zasad metod i narzędzi pracy, ze szczególną troską o dobrodziecka - szkolenie marzec 2020