PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

W związku z planowanym wdrożeniem resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku ogłasza nabór uczestników do objęcia wsparciem do Programu finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość zadania wynosi 82 926,00 zł wartość dofinansowania wynosi 82 926,00 zł.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 

Asystent osoby niepełnosprawnej to osoba, która udziela wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym oraz w życiu społecznym. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu czynności dnia codziennego oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, co ma prowadzić do ich większej niezależności życiowej. Jego pomoc jest ukierunkowana na usamodzielnienie osoby z niepełnosprawnościami oraz jej integrację z otoczeniem. Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w wykonywanych przez nią zadaniach, przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, nie wykonuje czynności za nią. Asystent nie podejmuje decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz ją wspiera, nie wyręcza osoby niepełnosprawnej, lecz udziela pomocy. Zakres czynności wykonywanych przez asystenta wraz z ilością godzin wsparcia jest uzależniony od sytuacji osobistej osoby z niepełnosprawnością. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej autonomicznych decyzji. Usługi asystencji nie mają za zadanie zastępować usług opiekuńczych, lecz mogą je uzupełniać.

Program adresowany jest do mieszkańców gminy Toszek, uczestnikami Programu mogą zostać:
1) dzieci do 16 roku życia z posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na:
1. pomocy w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego tj. czynnościach higienicznych, ubieraniu się, przygotowywaniu posiłków, robieniu notatek,

2. wspomaganiu uczestnika Programu w komunikacji z otoczeniem w tym pomocy w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
3. pomocy w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
4. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do/z placówki oświatowej,
5. pomocy w poruszaniu się poza domem tj. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika Programu miejsca (praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia, urzędy, instytucje, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/sportowe)
6. wspólnym spędzaniu czasu wolnego co ma służyć rozwojowi zainteresowań, pasji uczestnika Programu

Program finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach środków Funduszu Solidarnościowego i udział w Programie jest bezpłatny.

 


 

Wypełnione oraz podpisane dokumenty wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności należy składać do 23.02.2024r w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, ul. Rynek 11, w godzinach urzędowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 332 67 02.

Nabór do programu trwa do 23.02.2024.

* W przypadku wniosku dotyczącego dzieci do 16 roku życia, w razie wskazania własnego asystenta, wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego akceptujące osobę asystenta.

 


 

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganą dokumentacją!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy, a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

ZAŁĄCZNIKI

 • Wskazanie asystenta
  Utworzono: 21.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Klauzula RODO
  Utworzono: 19.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych
 • Załącznik nr 7
  Utworzono: 16.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Karta zgłoszenia do programu

 • Załącznik nr 8
  Utworzono: 16.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Zakres czynności

 • Załącznik nr 15
  Utworzono: 16.02.2024, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

  Klauzula RODO MRiPS