WNIOSEK

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarste domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisem osobistym.
Przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail nie jest uważane za złożenie wniosku drogą elektroniczną.

WNIOSEK Z NASZEJ STRONY NALEŻY POBRAĆ I WYPEŁNIĆ RĘCZNIE 
 

UWAGA! Kompletny wniosek zawiera oba załączniki - wzór wniosku oraz deklarację RODO

 

 

ZAŁĄCZNIKI