Świadczenia rodzinne


Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że od dnia 01.09.2015r. przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z kompletem dokumentów na nowy okres zasiłkowy trwający od dnia 01.11.2015r. do dnia 31.10.2016r.


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

• 18 roku życia;
• lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo;
• 24 roku życia, jeżeli, kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłków rodzinnych od dnia 01.11.2015r.:
• 89,00 zł. na dziecko miesięcznie w wieku do 5 lat;
• 118,00 zł. na dziecko miesięcznie w wieku od 5 do 18 lat;
• 129,00 zł. na dziecko miesięcznie w wieku od 18 do 24 lat.

 

Od 01.11.2015r. próg dochodowy uprawniający do przyznania zasiłku rodzinnego wynosić będzie 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).
W okresie zasiłkowym 2015/2016 tj. od 01.09.2015r. do 31.10.2016r. należy wykazać dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za 2014r.


Wymagane dokumenty do wniosku o zasiłek rodzinny:
• dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (np. dowód osobisty);
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
• w przypadku gdy ojciec jest nieznany- zupełny odpis aktu urodzenia dziecka;
• w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne - orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia - zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
• w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej - zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej

dochód rodziny:
• zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu;
• zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• zaświadczenia z urzędu skarbowego za 2014 rok dzieci, również uczących się, które w ubiegłym roku miały ukończone 18 lat.;
• oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy-dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany;
• w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty;
• dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

gospodarstwo rolne:
• zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
• w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - umowę dzierżawy;
• w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną - umowę zawartą w formie aktu notarialnego;

alimenty:
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
• w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej:
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, jeżeli osoba zobowiązana zamieszkuje za granicą,
• odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
• orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
• w przypadku osoby uczącej się - akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów;

ponadto:
• w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - kartę pobytu;
• w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko - odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka
• inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

 

O wszelkich zmianach mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (np. w przypadku: utraty lub uzyskania dochodu, zmiany liczby członków rodziny, zakończenia lub rozpoczęcia nauki przez dziecko powyżej 18 roku życia) osoba uprawniona powinna niezwłocznie zawiadomić Ośrodek.

 

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:


Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, nie dłużej jednak niż przez okres:
•24 miesięcy kalendarzowych ;
•36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
•72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400,00 zł. miesięcznie.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia pierwszego roku życia.

Dodatek przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000,00 zł.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego z rodziców zostało oddalone
Dodatek przysługuje w wysokości 185,00 zł. miesięcznie.

Dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek przysługuje w wysokości 90,00 zł. miesięcznie.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:
• 80,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia ;
• 100,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
Przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:
•w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności Dodatek przysługuje w wysokości 105,00 zł;
•w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej

Dodatek przysługuje w wysokości 63,00 zł. Dodatki te przysługują przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki w szkole od września do czerwca.

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
• niepełnosprawnemu dziecku;
• osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeśli ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstałą do ukończenia 21 lat;
• osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od dochodów rodziny. Wynosi - 153 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny:
• dokumentu potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny:
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka;
• orzeczenie o niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:
Przysługuje matce lub ojcu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka , osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innym  osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy -  ciąży  obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem  osób o znacznym stopniu niepełnosprawności , jeżeli nie podejmują lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie organiczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczeni, rehabilitacji i edukacji.
 

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane niezależnie od dochodów rodziny. Wysokość świadczenia wynosi 1200 zł miesięcznie.

Od dnia 01.01.2016 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne:
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby wymagającej opieki.
• akt urodzenia dziecka

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy  przysługuje  osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekunczy – ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

w celu sprawowania stałej  opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie organiczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczeni, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2  ( na okres zasiłkowy 2015/2016 – 764,00 zł) .

Przepisy art. 5 ust. 4-9 stosuje sięodpowiednio.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

 

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 114 ze zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek   rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. Z 2015 r., poz. 1238)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
   (Dz.U. z 2013 r., poz. 3)

Zasiłek rodzinny oraz dodatki - wzór wniosku do stosowania na okres 2023/2024