Pomoc rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku  realizuje zadania w ramach pomocy rodzinie wynikające z ustawy o pomocy społecznej,  ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Pomoc świadczona rodzinie w zakresie ustawy o pomocy społecznej:
świadczenia pieniężne:

 • ​zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł.;
osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600zł.;
rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów przyznania pomocy społecznej wymienionych wyżej lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna - prowadzona przez pracowników socjalnych jest to pomoc w postaci poradnictwa, konsultacji, interwencji w różnych instytucjach i wszelka działalność podejmowana w celu poprawy trudnej sytuacji rodziny czy osoby. Najczęstszymi sprawami załatwianymi przez pracowników socjalnych są: pomoc w uzyskaniu pracy lub zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, pomoc dla ofiar pomocy domowej, praca z osobami uzależnionymi, itp.

Praca socjalna może być prowadzona również w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do pobudzania społecznej aktywności i inspirowanie do działań mających na celu zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
•pomoc rzeczowa;
•sprawienie pogrzebu;
•schronienie;
•posiłek;
•niezbędne ubranie.

 Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku w ramach wsparcia rodziny realizuje Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", którego celem jest dożywianie dzieci w szkołach oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym.
 Program przewiduje otrzymanie pomocy w następujących formach:

 • bonów żywnościowych na zakup żywności;
 • zasiłku celowego na zakup posiłku lub zakup żywności;
 • posiłek w szkole dla dzieci realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Kto może otrzymać wsparcie w ramach programu ?

 • osoby, których dochód miesięcznie nie przekracza 813 zł dla osoby samotnej, 684 zł na osobę w rodzinie;
 • osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego przy udokumentowanych i zweryfikowanych przez pracownika socjalnego dochodach i wysokich kosztach leczenia;
 • osoby, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach przekraczają ustalone w zasadach kryterium (np. ze względu na zdarzenie losowe).

Zespół interdyscyplinarny.

W celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Zarządzenia Nr 331/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2011 roku powołany został Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Toszek.

Do głównych zadań Zespołu w zakresie zabezpieczenia ofiar przemocy należy:

 • udzielanie pomocy w przezwyciężaniu problemów osobom i rodzinom, dotkniętych problemem przemocy;
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku w rodzinach zagrożonych;
 • podejmowanie interwencji oraz objęcie wsparciem psychologicznym, socjalnym, medycznym osób dotkniętych przemocą;
 • zapewnienie bezpiecznego schronienia osobie dotkniętej przemocą;
 • podejmowanie działań w zakresie przeprowadzenia badań lekarskich i wydawania zaświadczeń w związku z aktami przemocy;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są ofiary przemocy w rodzinie tzn. dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy, osoby starsze jak również sprawcy przemocy w rodzinie.

Asystent rodziny

Asystent rodziny, zatrudniony w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku jest osobą, która w toku prowadzonych działań nawiązuje bliskie relacje z rodziną, mając na celu motywowanie jej członków do zwiększenia samodzielności życiowej i tym samym umożliwienie pozostawienie dzieci w rodzinie.
Zatem, główną jego funkcją jest pomoc rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a w szczególności:

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu oraz utrzymywaniu pracy zarobkowej.

Praca z rodziną jest prowadzona w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

 


WAŻNE:
 Podstawą przyznania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia, o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej osoby albo rodziny korzystającej z pomocy.
 Wywiad przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania bądź w miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.
 Po zebraniu niezbędnych informacji, pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji osoby lub rodziny oraz formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy.
 Na podstawie wywiadu środowiskowego, dokumentów potwierdzających dochody rodziny oraz innych zaświadczeń wymaganych przez pracownika socjalnego wydawana jest decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.
 Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązkiem rodzin korzystających z pomocy jest współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz asystentem rodziny, w celu rozwiązywania ich trudnej sytuacji życiowej.
 Brak takiego współdziałania może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Pomoc świadczona rodzinie w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych:

Ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych na podstawie złożonego wniosku
Świadczeniami rodzinnymi są:

-zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego tzn.:
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
dodatek z tytułu wychowywania w rodzinie wielodzietnej;
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka;
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

-świadczenia opiekuńcze:
•zasiłek pielęgnacyjny;
•świadczenia pielęgnacyjne.

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Świadczenia rodzinne przyznawane są na wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Pomoc świadczona rodzinie w zakresie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:


Ustalanie uprawnień do funduszu alimentacyjnego na podstawie złożonego wniosku

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (na podstawie wyroku lub ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna tzn. jeśli komornik sądowy nie był w stanie wyegzekwować całości należnych alimentów (zaległych jak i bieżących) w okresie dwóch ostatnich miesięcy kalendarzowych. W takiej sytuacji istnieje możliwość otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego można otrzymać pod warunkiem, że dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł na osobę.
Przysługują do wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej niż 500 zł miesięcznie na każdą z uprawnionych osób.

Dokładne informacje na temat warunków nabywania prawa do powyższych świadczeń znajdują się w zakładkach Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny.

 

Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
-ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
-ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
-ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
-ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 roku (Dz. U. z 2012 r. poz. 959)  w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.)
-Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 17 lipca 2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 823). Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).