PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

 

Gmina Toszek ogłasza nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, czyli odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Osobie niepełnosprawnej objętej programem opieki wytchnieniowej zostanie zapewniona opieka w zakresie adekwatnym do jej indywidualnych potrzeb, wynikających z karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, za uprzednią zgodą gminy/powiatu.

Program w imieniu Gminy Toszek realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. 

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością.
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
 4. Karta oceny stanu osoby z niepełnosprawnością.
 5. Oświadczenie członka rodziny/opiekuna o innych formach wsparcia.

 

Wypełnione oraz podpisane dokumenty wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności należy składać do 15.03.2024r w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, ul. Rynek 11, w godzinach urzędowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 332 67 02
 

Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski wraz z wymaganą dokumentacją!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy, a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Śląskim Urzędem Wojewódzkim.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf

ZAŁĄCZNIKI