Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę i ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami – ustawa z dnia 21 czerwca 2011 r. o dodatkach mieszkaniowych (jt. Dz.U. z 2017 r. poz. 180).

Dodatek mieszkaniowy przyznaje na wniosek osoby uprawnionej prezydent miasta, w drodze decyzji.
Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość wykazanego dochodu, dowód tożsamości ze zdjęciem a także dokument potwierdzający
zapłatę czynszu. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek spełnia kryteria ustawy – to organ Gminy wydaje decyzję administracyjną przyznającą dofinansowanie na okres 6 m-cy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach spółdzielczych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego ,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom
  samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek przysługuje wyżej wymienionym osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. 1.925,00  i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, tj. 1.375,00  złobowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

Od 01.03.2019 r. najniższa emerytura wynosi 1100,00 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy i pomocy pieniężnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195 oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.332 z późn.zm.)

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie wyklucza to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia
tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego (bądź wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku, gdy powierzchnia użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa powierzchni normatywnej), a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% (20%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 1-osobowym,
 • 12% (15%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
 • 10% (12%*) dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

* ten % stosuje się w przypadku, gdy średni miesięczny dochód w gospodarstwie jednoosobowym mieści się w przedziale 150-175% kwoty najniższej emerytury, a w gospodarstwie wieloosobowym 100-125% tej kwoty.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi:

– dla 1 osoby 35m+ 30% = 45,5m2

– dla 2 osób 40 m2 + 30% = 52,0m2

– dla 3 osób 45m2 + 30% = 58,5m2

– dla 4 osób 55m2 + 30% = 71,5m2

– dla 5 osób 65m2 + 30% = 84,5m2

– dla 6 osób 70m2 + 30% = 91,0m2

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 • 30 % albo
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

W razie zamieszkiwania w lokalu większej ilości osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową
o 5 m2.

Normy powierzchni użytkowej powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje gdy:

 • wyliczona kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (tj. 22,00 zł),

 • nie są spełnione przesłanki ustawowe, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),

 • w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji. Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę
  do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
  . Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania
  wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego następuje gdy:

 • w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Osoba, której przyznano dodatek zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości.

 • osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy
  od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
  wygasa z mocy prawa. Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 • jest wtedy możliwe jedynie pod warunkiem uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji przyznającej dodatek.

Dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

1) kserokopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (tj.: kserokopia przydziału mieszkania lokatorskiego lokalu lub jego przekształceniu we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, akt notarialny, aktualny wypis z księgi wieczystej w przypadku wyodrębnionej własności, umowa najmu itp.),
2)dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
3) oświadczenie wnioskodawcy o źródle utrzymania (w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP),
4) zaświadczenie o wysokości czynszu i innych opłat za używanie lokalu potwierdzone przez zarządcę domu (w przypadku braku takich danych we wniosku),
5) kserokopia ostatniej decyzji emerytalnej, rentowej bądź odcinki z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub odzwierciedlające te dane zaświadczenie z ZUS,
6) kserokopia ostatniej faktury za energię elektryczną (nie dotyczy mieszkańców SM Północ i innych, u których lokal wyposażony jest w c.o, ccw i gaz)),
7) zaświadczenie o dochodach brutto wszystkich osób zamieszkujących w lokalu i wymienionych w deklaracji za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (z imienną pieczątką osoby podpisującej zaświadczenie o dochodach), uwzględniające np. wynagrodzenie za pracę, zasiłek (chorobowy, rehabilitacyjny, macierzyński, wychowawczy), alimenty, żołd, zaświadczenie z uczelni wyższych o pobieranych (bądź nie) stypendiach, zaświadczenie ze szkół zawodowych o pobieranym (bądź nie) wynagrodzeniu z praktyk, oświadczenie o wysokości dochodów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,