Fundusz alimentacyjny

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (na podstawie wyroku lub ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów okazała się bezskuteczna tzn. jeśli komornik sądowy nie był w stanie wyegzekwować całości należnych alimentów (zaległych jak i bieżących) w okresie dwóch ostatnich miesięcy kalendarzowych. W takiej sytuacji istnieje możliwość otrzymania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenie z funduszu wypłacane jest do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku, gdy kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej świadczenie będzie mu przysługiwało do ukończenia 25 roku życia.
Świadczenie może być również przyznane bezterminowo – w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego można otrzymać do wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej niż 500zł miesięcznie na każdą z uprawnionych osób, pod warunkiem, że dochód w rodzinie nie przekracza progu dochodowego - 725 zł na osobę.


Wymagane dokumenty do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

• dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;

• zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
• oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
• zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (np. alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego);
• dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość;
• zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości alimentów wyegzekwowanych w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy -jeśli takie postępowanie było prowadzone;
• zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
• oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku)
• dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
• odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty;
• w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 lat -zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
• w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, przez osobę uprawnioną – odpis takiego orzeczenia;
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeśli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
• inne dokumenty mające wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

O wszelkich zmianach mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (np. w przypadku: utraty lub uzyskania dochodu, zmiany liczby członków rodziny) osoba uprawniona powinna niezwłocznie zawiadomić Ośrodek.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. 2010 nr 123 poz. 836 z późn. zm.)