"Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono dnia 26.04.2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że posiada możliwość przyznania usług opieki wytchnieniowej. Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 , zwanego dalej Programem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.),

poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

DLA KOGO?

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę na nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie
o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, za uprzednią zgodą gminy/powiatu.

Program w imieniu Gminy Toszek realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie. 

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby z niepełnosprawnością.
  3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
  4. Karta oceny stanu osoby z niepełnosprawnością.
  5. Oświadczenie członka rodziny/opiekuna o innych formach wsparcia.

Wypełnione oraz podpisane dokumenty wraz z kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności należy składać do 6.05.2024r w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, ul. Rynek 11, w godzinach urzędowania. Ilość miejsc jest ograniczona. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przystąpieniem do programu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 332 67 02