Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku jest jednostką organizacyjną Gminy działającą w formie jednostki budżetowej..

Do działalności OPS w Toszku należy realizacja zadań własnych i zleconych Gminie Toszek, określonych w następujących aktach prawnych:
• ustawa z dnia 12. marca 2004r. o pomocy społecznej
• ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego
• ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
• ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
• ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
• ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
• ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
• ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
• ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
• ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
• ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
• ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym
• ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
• ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
• ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
• ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych.

Zadania wynikające z powyższych ustaw realizowane są poprzez następujące komórki organizacyjne:
• Sekcja Wsparcia Rodziny, Profilaktyki i Programów Celowych
• Sekcja Pracy Socjalnej
• Sekcja Analiz i Realizacji Świadczeń
• Sekcja Usług i Świadczeń Socjalnych

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej jako zadania własne gminy oraz jako zadania zlecone.

Do zadań własnych gminy realizowanych przez ośrodek należy:
• udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
• praca socjalna,
• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
• dożywianie dzieci,
• sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
• podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1208

Utworzono dnia: 02.10.2014

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

10.03.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przedmiot Działania

02.10.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Przedmiot Działania