Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

Rejestracja, ewidencja oraz archiwizacja spraw dokonywana jest stosownie do Instrukcji Kancelaryjnej i Archiwalnej Ośrodka. Dane zawarte w rejestrach mogą być udostępniane na wniosek osoby będącej stroną postępowania - z zachowaniem zasady, że w myśl art. 36 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej nie należy podawać do wiadomości publicznej nazwisk osób korzystających z pomocy społecznej oraz rodzaju i zakresu przyznanego świadczenia

Aktualne akty prawne można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Prowadzone w Ośrodku rejestry i ewidencje:

- Rejestry  wydanych decyzji;
- Rejestry przyjętych wniosków na ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
- Rejestr przyjętych wniosków na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka;
- Rejestr przyjętych wniosków na świadczenia opiekuńcze;
- Rejestr przyjętych wniosków o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego;
- Rejestr wydanych zaświadczeń;
- Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych;
 - Dziennik korespondencyjny;
- Rejestr korespondencji wychodzącej;
- Rejestr zasiłków z pomocy społecznej;
 - Rejestr osób korzystających z bezpłatnych porad prawnych;
 - Rejestr rozmów telefonicznych ze stacjonarnego telefonu służbowego do sieci
   komórkowych;
- Rejestr delegacji służbowych;
 - Centralny  Rejestr Umów;
 - Rejestr pism -  księgowość;
- Rejestr pism - budżet;
 - Rejestr pism – sprawy kadrowe;
- Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1227

Utworzono dnia: 02.10.2014

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

02.10.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

02.10.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

02.10.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych