Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Referenta

Utworzono dnia 03.02.2023

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

REFERENT
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOSZKU

mający siedzibę w Toszku przy ulicy Rynek 11

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Ireneusz Maleński ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku

(1 etat)
w pełnym wymiarze czasu pracy

1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie

 • co najmniej 3-letni staż pracy,

 • znajomość przepisów ustaw:

 • kodeksu postępowania administracyjnego

 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie prac społecznie użytecznych.

 • instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w tym w instytucjach pomocy społecznej,

 • biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet Microsoft Office) i urządzeń biurowych

 • wysoka kultura osobista,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • zdolności analitycznego myślenia,

 • sprawna i samodzielna organizacja czasu pracy,

 • odporność na stres,

 • umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres zadań i odpowiedzialności wykonywanych na stanowisku (główne obowiązki):

 • obsługa sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku w tym w szczególności:

 • wykonywanie czynności kancelaryjno-technicznych, odbieranie i przekierowywanie rozmów telefonicznych do odpowiednich sekcji Ośrodka Pomocy Społecznej

 • utrzymywanie sprawnego obiegu informacji miedzy sekretariatem a innymi sekcjami Ośrodka Pomocy Społecznej,

 • dostarczanie korespondencji do placówki pocztowej,

 • przyjmowanie i rejestracja dokumentów korespondencji przychodzącej do Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

 • przyjmowanie i rejestracja dokumentów korespondencji wychodzącej z Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

 • ewidencjonowanie korespondencji w pocztowej książce nadawczej i rejestrach prowadzonych w systemie elektronicznym przed ich przekazaniem do placówki pocztowej,

 • rozdysponowanie poszczególnym sekcjom Ośrodka zadekretowanej korespondencji,

 • organizacja prac społeczne użytecznych w Gminie Toszek w tym w szczególności:

 • przyjmowanie oraz wysyłanie korespondencji związanej z organizacją PSU

 • kontaktowanie się z pracodawcami u których wykonywane są prace społecznie użyteczne

 • sporządzanie harmonogramu/ewidencji czasu pracy osób wykonujących PSU

 • przygotowywanie wniosków o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom uprawnionym z tytułu PSU

 • przygotowywanie list wypłat za wykonane prace społecznie użyteczne

 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych i zapytań ofertowych

 

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę - wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy - świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, a w przypadku trwającego stosunku pracy - oświadczenie kandydata lub zaświadczenie pracodawcy,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego odpowiednio dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego zgodnie z § 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539), tj.:

- certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości języka Polskiego, jako Obcego,

- dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,

- świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

- świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanym przez Ministra Sprawiedliwości,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieni, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe.

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych.

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze), zgodnie z wymogiem wynikającym z ara. 14 i 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

 • jestem świadomy/a faktu obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej swoich danych osobowych.

 • Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 • Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wszystkie wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, opisane „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku" do dnia 13 lutego 2023 r. do godz. 1500 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, ul. Rynek 11, 44-180 Toszek

Aplikacje, które wpłyną po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

W przypadku ofert nadsyłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku, a nie data stempla pocztowego.

 1. Zasady przeprowadzenia procedury naboru

Procedura rekrutacyjna obejmuje analizę dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

W przypadku większej liczby kandydatów przewidziany jest również praktyczny test kompetencji osoby ubiegającej się o zatrudnienie z zakresu znajomości kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz prawa zamówień publicznych.

o terminie i miejscu odbycia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymogi formalne określone w niniejszym ogłoszeniu będą poinformowani telefonicznie lub listownie.

Informacja o wyniku naboru podana zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej podlegają dane osobowe osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

7. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 • umowa o pracę,

 • pełny wymiar czasu pracy,

 • praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo - brak podjazdów, niedostosowane toalety, wąskie przejścia pomiędzy pomieszczeniami biurowymi

 • wyjazdy związane ze szkoleniami oraz podróżami służbowymi,

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,

 • praca przy komputerze przez ponad połowę dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca współpracy z innymi zespołami Ośrodka, Urzędem Miasta Toszek i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy,

 • praca o wysokim stopniu samodzielności.

8. Inne informacje:

 • informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu,

 • w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

Dyrektor

Ośrodka Pomocy Społecznej

Ireneusz Maleński

 

 

ZAŁĄCZNIKI