Nabór na stanowisko pracy - PRACOWNIK SOCJALNY

Utworzono dnia 20.06.2022
Art. 119. pomoc społ.
Zadania i obowiązki pracownika socjalnego
1.Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1)praca socjalna;
1a)przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;
2)dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii w zakresie zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3)udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;
4)pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe;
5)udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6)pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7)współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania problemów oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;
8)inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9)współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
10)inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych.
 

Wymagania:
Posiadanie wykształcenia zgodnego z wytycznymi zawartymi w art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - WARUNEK KONIECZNY

Inne wymagania:
Doświadczenie zawodowe mile widziane

Warunki zatrudnienia:
umowa o pracę na czas określony, docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony

  Wynagrodzenie brutto:
  3500,00 PLN

Opis wynagrodzenia:
Wynagrodzenie zasadnicze + wysługa lat + dodatek dla pracownika socjalnego z tytułu pracy w terenie