Ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Utworzono dnia 24.06.2015


Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 czerwca 2014 r. wchodzi w życie uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny wydawanej przez gminy.

Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub

osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną

pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135,z późn. zm.2)).

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub

szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

REGULAMIN ORAZ WNIOSKI O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY DOSTĘPNE BĘDĄ W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TOSZKU ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH:

www.toszek.pl

 www.ops.toszek.pl

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod nr telefonu:

 32 332 67 02 

Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej od

 dnia 16 czerwca 2014 r

Składając wniosek o przyznanie Karty, należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub

   dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający

   tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie

   ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym

     stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający

     tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

   - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu

   w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający

tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.