WNIOSEK

Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

  • Formularz jest prosty. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy - pole "organ do którego jest składany wniosek" zostało już uzupełnione, jest nim Burmistrz Toszka
  • Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.
  • Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
  • Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.
  • Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
  • na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy?fbclid=IwAR0dvKuIK4exN4e5xQzrqNBdQ1vwg_a3CSkz1lOpV7xDNODW6ZlvGQyIy0Y są również wnioski w wersji edytowalnej (word) 

 

Wnioski w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy e-PUAP) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail nie jest uważane za złożenie wniosku drogą elektroniczną.

WNIOSEK Z NASZEJ STRONY NALEŻY POBRAĆ I WYPEŁNIĆ RĘCZNIE 
 

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi możliwości składania wniosków o dodatek węglowy elektronicznie, informujemy, że ustawodawca nie przewidział możliwości wypełnienia i złożenia wniosku w pełni elektronicznie (tak jak w przypadku np. świadczeń wychowawczych, tj. przez konto bankowe).
Jest możliwość korzystania z elektronicznej formy ich złożenia za pośrednictwem platformy e-PUAP ( /opstoszek/SkrytkaESP ) opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Przesłanie wniosku za pośrednictwem poczty e-mail nie jest uważane za złożenie wniosku drogą elektroniczną.
Na stronie internetowej www.gov.pl jest możliwość pobrania wniosku w wersji edytowalnej (word), do tego wzoru wniosku należy dołączyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik), które jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku.


 

ZAŁĄCZNIKI