Dodatek węglowy

 INFORMACJA - DODATEK WĘGLOWY - WYPŁATA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku informuje, że dodatek węglowy będzie niezwłocznie wypłacany, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Z uwagi na nowelizację ustawy o dodatku węglowych informujemy, że na podstawie art. 2  (pkt. 3b) ustawy o dodatku węglowym,  w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Informacje o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania można uzyskać w OPS (nie udzielamy informacji przez telefon).
Natomiast informacje o przyznaniu są wysyłane na maila (w przypadku nie podania adresu mailowego informację o przyznaniu można odebrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku w godzinach jego pracy). Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku
 
SKŁADANIE WNIOSKÓW
OD DNIA 18.08.2022R. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO!
Zapraszamy do specjalnie otwartego punktu (ul. Zamkowa 3 - salka parafialna, i piętro) gdzie będzie można pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek oraz uzyskać wszelkie informacje. Wzory wniosków będą dostępne również w ośrodku pomocy społecznej, urzędzie miasta oraz na stronie internetowej www.ops.toszek.pl w zakładce "dodatek węglowy" - WNIOSEK
Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 roku.

GODZINY OTWARCIA PUNKTU:
PONIEDZIAŁEK - ŚRODA: 10:00 - 14:00
CZWARTEK: 14:00 - 17:00

PIĄTEK: 10:00 - 14:00
 
 
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
 • Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
 • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
   W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania
 • Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 •  Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
 • Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 • Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.
 • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 •  Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.
 • W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisem osobistym.
 • Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.  Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.