Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o pracę - ASYSTENT RODZINY

Utworzono dnia 01.03.2019
Czcionka:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENT RODZINY

 

I. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1. posiada:

a. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna                

b. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną;

c. wykształcenie średnie i szkolenie  z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

*Ww. szkolenia i studia podyplomowe winny obejmować zakres programowy szkolenia określony Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 272 poz. 1608) w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

6. posiada umiejętność podejmowania decyzji;

7. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.umiejętność w prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;

2.samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

3.znajomość obsługi komputera, znajomość programów i technik komputerowych;

4.doświadczenie w pracy związanej z pomocą rodzinie, wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

5.predyspozycje osobowościowe: rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, empatia, obowiązkowość, odporność na stres, asertywność;

6.prawo jazdy kat. B. oraz dysponowanie samochodem osobowym

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikami socjalnymi;

2.udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3.udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych i wychowawczych z dziećmi;

4.wspieranie aktywności społecznej rodzin;

5.motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

6.udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

7.motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

8.udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

9.podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

10.prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

11.prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

12.sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

13.współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

14.współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna się za niezbędną.

15.realizacja zadań określonych w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1.Miejsce pracy: praca z rodziną na terenie Gminy Toszek w miejscu jej zamieszkania, w miejscu wskazanym przez rodzinę lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku

2.Forma zatrudnienia:  umowa o pracę w trybie zadaniowym pełen etat (40 godzin tygodniowo) .

 

V. Wymagane dokumenty:

1.życiorys (CV) + kwestionariusz osobowy (wg załącznika);

2.kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie;

3.inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy, szkolenia;

4.oświadczenie o niekaralności następującej treści: „Oświadczam, że nie byłem/am karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub nieumyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.. o pracownikach samorządowych.”;

5.oświadczenie nt. władzy rodzicielskiej o treści: „Oświadczam, że nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza nie jest mi zawieszona ani ograniczona.”;

6.oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (jeśli dotyczy);

7.oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko – asystent rodzinny w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku, zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych”.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty zawierające wyżej wymienione dokumenty prosimy złożyć osobiście lub drogą pocztową na

adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej,

44-180 Toszek, ul. Rynek 11

w kopercie z dopiskiem

Nabór - Asystent Rodziny

 

lub na adres mailowy: sekretariat@ops.toszek.pl

 

Projekt

Projekt nowa jakość pomocy społecznej w gminie toszek

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 173

W poprzednim tygodniu: 174

W tym miesiącu: 733

W poprzednim miesiącu: 1387

Wszystkich: 34779