Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie naboru nr 2/2019

Utworzono dnia 02.04.2019
Czcionka:

Ogłoszenie o naborze  Nr  2/2019

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku ogłasza  publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze pracownika socjalnego, w wymiarze pełnego etatu, w Sekcji Pracy Socjalnej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku,  ul. Rynek 11, 44-180 Toszek      

     

A. Na stanowisku pomocniczym, którego dotyczy nabór wykonywane będą  m.in. następujące  zadania:

1.      Wspomaganie osób i rodzin we wzmocnieniu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym poprzez świadczenie pracy socjalnej, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób potrzebujących pomocy społecznej, zapewnienie podstawowych warunków do życia tym – którzy są ich pozbawieni i minimalizowanie negatywnego wpływu tych czynników, które nie mogą być zmienione lub usunięte.

2.      Wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz rozwoju.

3.      Efektywne organizowanie zróżnicowanych form pomocy oraz zarządzanie nimi, a także rozwijanie infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.

4.      Stosowanie metod, technik i narzędzi pracy socjalnej.

5.      Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

 

B. Do naboru może przystąpić osoba  z uprawnieniami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163)  posiadająca niżej wymienione kwalifikacje:

I. Wykształcenie:

niezbędne: wyższe

1.      dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub

2.      dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub

3.      dyplom ukończenia do dnia 31.12.2013r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:  pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

dodatkowe:  brak

 

II. Staż pracy

niezbędne: brak

dodatkowe: mile widziane doświadczenie w prowadzeniu szeroko pojętej pracy socjalnej oraz w realizacji projektów socjalnych

 

III. Wiedza specjalistyczna i umiejętności

niezbędna: znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i wszystkich do niej aktów wykonawczych oraz przepisów kodeksu postepowania administracyjnego.

dodatkowe: umiejętność obsługi komputera.

 

IV. Predyspozycje osobowościowe

niezbędne :  umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów, umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych, umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo zagrożonym wykluczeniem lub już wykluczonym społecznie;

dodatkowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, umiejętność współpracy i współdziałania z innymi podmiotami, zdolność do rozwiązywania problemów.

 

C. Warunki pracy na stanowisku :

- praca w Sekcji Pracy Socjalnej na  stanowisku pracownika socjalnego,

- możliwość korzystania z komputera i innych urządzeń mobilnych,

 

D. Dla udokumentowania spełnienia wymogów na stanowisko, o którym mowa,

     uczestnik naboru przedkłada:

- list motywacyjny przystąpienia do naboru,

- cv  ( dotychczasowa droga zawodowa, posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż   

   pracy),

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, posiadany staż i kwalifikacje,

Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

 

E. Tryb przeprowadzenia naboru:

a)  termin i miejsce składania ofert:

Zgłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Publiczny nabór ofert na wolne stanowisko pomocnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku – ogłoszenie nr   2/2019”   do dnia 30.04.2019 r. do godziny 15:00, w siedzibie OPS przy ul. Rynek 11, 44-180 Toszek w Sekretariacie.

Za datę złożenia oferty uważa się  datę wpływu przesyłki do tut. Ośrodka.

b) lista kandydatów , którzy spełnili wymagania formalne ogłoszenia umieszczona zostanie na stronie internetowej OPS, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka .

 

Bliższych informacji merytorycznych dotyczących naboru udziela Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku Pan Arkadiusz Łuków tel. 32 332 67 02

 

Informacja o wynikach naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

 

Projekt

Projekt nowa jakość pomocy społecznej w gminie toszek

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 173

W poprzednim tygodniu: 174

W tym miesiącu: 733

W poprzednim miesiącu: 1387

Wszystkich: 34779